نویسنده = عباس اسماعیلی ساری
تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول (Phasianus colchicus) در استان گلستان با استفاده از مدل‌سازی آشیان بوم‌شناختی

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 81-88

روح اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ حمیدرضا رضایی


بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 187-195

زهرا ایزدخواستی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ مریم فلاحی کپورچالی؛ محمدجواد امیری؛ شاهو کرمی