نویسنده = فریبا محمودی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات مورفین سولفات بر سطح گلوتامات هیپوتالاموسی و غلظت سرمی هورمون LH در موش های صحرایی نر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-50

مهری باقری پور؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی؛ کیوان دخت سمیعی


2. اثرات تزریق داخل بطن سوم مغزی گرلین بر بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش های صحرایی ماده آندروژنه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-78

زهرا عالیشاه آرات بنی؛ ملیحه سلیمی بنی؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی


3. بررسی اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش های صحرایی(Rattus norvegicus) آندروژنه شده در روز سوم تولد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

علی خراسانی؛ رضا فرتوت زاده؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی