نویسنده = عبدالمجید حاجی مرادلو
بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) در رودخانه شیرود، استان مازندران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-118

مجید راستا؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سیدمحمدوحید فارابی؛ فخریه شیرودمیرزایی


بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 207-216

حمیدرضا نادری فارسانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور