نویسنده = اصغر عبدلی
تاثیر عوامل مختلف محیطی بر انتخاب زیستگاه توسط Salmo truttaدر رودخانه کرج

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 251-258

10.22034/aej.2020.117908

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 151-160

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ صهبا بهمن پور؛ مهناز حامدیان


رژیم غذایی گاوماهی دم‌گرد، Neogobius melanostomus در زیستگاه های طبیعی و مصنوعی در ساحل نوشهر

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 259-268

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سینا زرینی


ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (1877 (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 95-104

فاطمه تاج بخش؛ اصغر عبدلی؛ حسن رجبی مهام؛ ایرج هاشم زاده سقرلو؛ بهرام کیابی


بررسی تنوع ریختی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus orientalis Nordmann, 1840) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 217-228

مریم علی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ اصغر عبدلی؛ محمد فرهنگی؛ کیاوش گلزاریان پور