نویسنده = اصغر عبدلی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (1870 ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-276

مهدی بدری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمود کرمی


2. بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-160

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ صهبا بهمن پور؛ مهناز حامدیان


3. رژیم غذایی گاوماهی دم‌گرد، Neogobius melanostomus در زیستگاه های طبیعی و مصنوعی در ساحل نوشهر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 259-268

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سینا زرینی


4. ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (1877 (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-104

فاطمه تاج بخش؛ اصغر عبدلی؛ حسن رجبی مهام؛ ایرج هاشم زاده سقرلو؛ بهرام کیابی


5. بررسی تنوع ریختی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus orientalis Nordmann, 1840) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 217-228

مریم علی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ اصغر عبدلی؛ محمد فرهنگی؛ کیاوش گلزاریان پور


6. بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, 1941) در آب های استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 33-40

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی