نویسنده = حسن صالحی
شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 155-162

وحید عباسی؛ سیدعباس حسینی؛ رسول قربانی؛ حسن صالحی؛ حسین عبدالحی


صید بر واحد تلاش صیادی فانوس ماهی (1890 Benthosema pterotum, Alcock) در تور ترال میان آبی در آب های شمال غرب دریای عمان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 263-268

علیرضا نظری بجگان؛ آرش اکبرزاده؛ حسن صالحی؛ احسان کامرانی؛ مهران یاسمی


استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 211-218

علی خسروانی زاده؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سیدمهدی جعفری


تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 219-226

حسین آدینه؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ سید عباس حسینی؛ حسنی قلی پور