نویسنده = سید حسین حسینی فر
تعداد مقالات: 3
1. اثرات پربیوتیک دیواره سلولی مخمر (ایمنووال) بر پارامترهای رشد و خون ‌شناسی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 221-228

10.22034/aej.2020.115584

سهیل یوسفی؛ مریم منصف شکری؛ حمید علاف نویریان؛ سید حسین حسینی فر


2. تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 173-180

عاطفه رستم زاده؛ حمید علاف نویریان؛ میر مسعود سجادی؛ سید حسین حسینی فر


3. اثرات عصاره هیدروالکلی آنغوزه (Ferula assafoetida) در جیره بر شاخص های ایمنی موکوسی در ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-190

فاطمه واحدی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر؛ حامد کلنگی؛ شبنم نژادمقدم