نویسنده = امیر هوشنگ بحری
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تنش اکسیژنی روی آسیب های بافت آبشش و طحال بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 229-240

10.22034/aej.2020.115600

شقایق رضاخانی؛ فلورا محمدی زاده؛ حسین خارا؛ امیرهوشنگ بحری؛ محدثه احمدنژاد


5. بررسی روند رشد شاه میگوی گونه Panulirus homarus Linnaeus, 1758 درشرایط اسارت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 201-210

مهران یاسمی؛ ذبیح اله بیک اینالویی؛ امیرهوشنگ بحری