نویسنده = محمدتقی رونق
ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 101-111

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمدتقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی


بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین در پوسته صدف saccostrea cucullata طی پدیده مونسون در سواحل ایرانی دریای مکران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 15-24

ساحل پاکزاد توچایی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمدتقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ محمدعلی حمزه