نویسنده = آزاده عتباتی
بررسی اثرات مواجهه کوتاه‌مدت شرایط تنش حرارتی-رطوبتی بر رشد و نمو جنین در موش های آزمایشگاهی باردار

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-76

10.22034/aej.2020.110333

فاطمه میوانه؛ علیرضا انتظاری؛ فاطمه صادقی فر؛ محمد باعقیده؛ آزاده عتباتی


مطالعه هیستوپاتولوژیک کبد ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) در آب های ساحلی شمال خلیج فارس

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 135-144

آزاده عتباتی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ رحیم عبدی