نویسنده = حامد نکوبین
تاثیر مکمل ال کارنیتین روی شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 67-72

حامد نکوبین؛ محبوبه حسین زاده؛ سعیده کیوانلو؛ محمد سوداگر