نویسنده = احمد سواری
شناسایی گونه (Callista umbonella (bivalve: Veneridae با تاکید بر مطالعات مورفولوژیک و مولکولی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 337-344

فریبا قایدی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ محمدعلی سالاری


شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 333-338

فریده چناری؛ محمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


معرفی گونه Chondrilla sp PG A 2015 از آب های ساحلی بوشهر (اولی جنوبی) با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 179-188

آرام روشن؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


بررسی مقایسه ایی میزان تولید در اسفنج های دریایی رده Demospongiae مستقر بر سازه های مصنوعی بحرکان واقع در شمال غربی خلیج فارس

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 165-174

نگین درخشش؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه؛ عبدالمجید دورقی