نویسنده = کامران رضایی توابع
بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 303-308

پوریا غلام زاده؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ مسعود صیدگر


بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 405-412

بهمن پوریونس؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ حمید علاف نویریان