نویسنده = هادی استوان
فون کنه‌های انباری گندم استان کردستان و گزارش یک گونه جدید برای ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 149-158

مصطفی معروف پور؛ هادی استوان


تنوع گونه ای کنه های خانواده فیتوزئیده (Acari: Mesostigmata) در منطقه مرودشت شیراز

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

زهرا غریب شوریجه؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی