نویسنده = مینا آهنگرزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مخمر ساکارومایسیس سروزیه به عنوان محرک سیستم ایمنی در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 419-426

مینا آهنگرزاده؛ مهرداد محمدی دوست؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ سیدرضا سیدمرتضایی


2. بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئین های نوترکیب VP28 و VP19 یک جدایه ویروس لکه سفید به روش خوراکی در برابر ویروس بیماری لکه سفید در میگوی سفید غربی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 361-368

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ ُسیدرضا سیدمرتضایی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مریم داغری؛ جمال سلیمانی