نویسنده = پریا اکبری
اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 225-230

محسن علی؛ پریا اکبری؛ امین غلام حسینی؛ محمد سعید فریدونی


بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان (Psettodes erumei)، گیش ماهی (Carangoides fulvoguttatus) و ماهی هوور (Thunnus tonggol) آب های بوشهر

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 129-134

امین غلامحسینی؛ مصطفی اخلاقی؛ پریا اکبری؛ سیاووش سلطانیان؛ وحیده نقدسی؛ محمدسعید فریدونی