نویسنده = مریم عیدی
شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه کن در استان تهران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 389-400

10.22034/aej.2020.107549

مریم صرافیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 189-194

شیما کاظم پور؛ آریا اشجع اردلان؛ مریم عیدی


بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان