نویسنده = مهرداد عادلیان
اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 273-282

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری


استفاده از مولتی آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 201-206

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمان پور؛ وحید تقی زاده؛ محمد مازندرانی