نویسنده = علیرضا پسرکلو
زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 147-154

محسن امیری؛ مریم کیانی صدر؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده


تنوع گونه ای کنه های دامی در دامداری های مشهد میقان - شهرستان اراک

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 363-370

معصومه اکبری؛ علیرضا شایسته فر؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی طالبی؛ علیرضا پسرکلو