نویسنده = حسن قهاری
مطالعه‌ حشرات شکارگر و پارازیتوئید در برخی مزارع پنبه ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 397-406

10.22034/aej.2021.134377

حمید ساکنین؛ حسن قهاری؛ مجید نوائیان