نویسنده = سید یوسف پیغمبری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونه ای سه ماهی کپور، کلمه و سفید استان گلستان طی سال های بهره برداری 1387-1384

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 251-256

سمیه نوده شریفی؛ سید یوسف پیغمبری؛ سعید گرگین