نویسنده = کاظم درویش بسطامی
ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 91-102

کاظم درویش بسطامی؛ مهرشاد طاهری؛ حسین باقری؛ مریم یزدانی فشتمی؛ فرزانه سلطانی؛ سارا حق پرست؛ علی حمزه پور؛ معصومه لطفی آشتیانی


تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 57-62

حسین باقری؛ ساسان علی نژاد؛ کاظم درویش بسطامی؛ ترانه شارمد؛ زهرا باقری


مطالعه عوامل یونی و متابولیتی خون در ماهی سفید (kutum Rutilus frisii) مهاجر به رودخانه تجن

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 31-36

نریمان شعبانی؛ کاظم درویش بسطامی


مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 9-14

کاظم درویش بسطامی؛ محمود سینایی؛ سارا حق پرست؛ آرمین جم؛ عباسعلی آقایی مقدم


اثرغلظت‌های متفاوت سم تری کلروفن برکنترل زمان مرگ و میر(LT50) و تعیین LC50 درآپوس (Triops cancriformis)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 71-76

عباسعلی آقایی مقدم؛ سارا حق پرست؛ کاظم درویش بسطامی


مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون در کپور دریایی Cyprinus carpio (Linnaeus 1758

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 21-26

کاظم درویش بسطامی؛ محمدرضا ایمانپور؛ محمد رضایی؛ سید حسین حسینی فر؛ محمود سینایی؛ علیرضا خوانساری


اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 57-68

شیدا عزیزی؛ پریتا کوچنین؛ رحیم پیغان؛ حسن مروتی؛ علیرضا خوانساری؛ کاظم درویش بسطامی


تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 29-34

کاظم درویش بسطامی؛ مجید شکاری؛ احمد هاشمی؛ علیرضا خوانساری؛ محمود سینایی؛ سمیه پورعلی مطلق