نویسنده = محمود بهمنی
بررسی یونی و اسمزی در ماهیان خاویاری نورس در انتقال مستقیم به آب دریای خزر

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 289-298

10.22034/aej.2021.133750

سید محمد وحید فارابی؛ محمود بهمنی؛ منصور شریفیان؛ مهدی گل آقایی درزی


بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 243-250

امیرعلی مرادی نسب؛ آرش اکبرزاده؛ محمود بهمنی؛ احسان کامرانی؛ سارا حق پرست


بررسی ساختاری و ریزساختاری بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 23-30

تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ احمد سواری


مقایسه اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 51-75

ایوب یوسفی؛ محمد سوداگر؛ محمود بهمنی؛ سید عباس حسینی؛ امیر احمد دهقانی؛ محمد علی یزدانی ساداتی


بررسی برخی شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در فصول مختلف استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 15-22

بهروز عباس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی


مطالعه شاخص‌های یونی (Na ، K ، Ca ، Mg ، Cl) خون تمساح مردابی(Crcodylus palustris) در ایران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 1-8

محمد کاشفی الاصل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی