نویسنده = عباسعلی آقایی مقدم
ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 217-224

کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید محمود عقیلی؛ سارا حق پرست


مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 9-14

کاظم درویش بسطامی؛ محمود سینایی؛ سارا حق پرست؛ آرمین جم؛ عباسعلی آقایی مقدم


اثرغلظت‌های متفاوت سم تری کلروفن برکنترل زمان مرگ و میر(LT50) و تعیین LC50 درآپوس (Triops cancriformis)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 71-76

عباسعلی آقایی مقدم؛ سارا حق پرست؛ کاظم درویش بسطامی