نویسنده = محمدرضا ایمانپور
تاثیر پروبیوتیک پریمالاک بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهیان قره برون (Acipencer persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 105-111

زلیخا سلاقی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


جداسازی، کشت و شناسایی سلول های بنیادی عصبی مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 113-120

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کامران حیدری؛ محمدرضا ایمانپور؛ محسن سعیدی


تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-147

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ حامد کلنگی میاندره