نویسنده = ولی اله جعفری
بررسی رفتار بویایی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) تحت تاثیر نانوذرات نقره

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 209-216

10.22034/aej.2020.105183

شیدا گلی؛ ولی اله جعفری؛ حامد پاک نژاد؛ الکساندر کاسومیان


حساسیت چشایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus borodin، 1897) نسبت به طعم شیرینی و تلخی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 87-96

سپیده کردجزی؛ ولی اله جعفری؛ رسول قربانی