نویسنده = حسین محب الدینی
اثر افزودن عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) به رژیم غذایی بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، تولید عسل و رشدکلنی های زنبورعسل (Apis mellifera)

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 317-324

10.22034/aej.2022.331022.2764

رقیه شهباززاده؛ یوسف جعفری آهنگری؛ حسین محب الدینی؛ بهروز دستار؛ رضا اشرفی پارچین


اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 309-314

حسین محب الدینی؛ سهیلا بایزیدی آذر؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی