نویسنده = بابک رسولی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-20

بابک رسولی؛ محمد حسن یوسفی؛ غلامرضا بهنام؛ ریحانه هوشمند عباسی؛ حسین در علی نبی