نویسنده = حبیب وهاب زاده
تأثیر دفعات غذادهی و شوری بر فاکتورهای خونی، ایمنی و شاخص های استرس بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 179-190

10.22034/AEJ.2021.294948.2581

سیده مریم احمدی؛ حبیب وهابزاده؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد صیادبورانی


بررسی تاثیر خوراکی کیلکای خام (Clupeonella spp.) بر برخی از شاخص های رشد فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) پرواری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 223-230

ابراهیم بیگتن؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ علی نقی سرپناه؛ امیرعلی مرادی نسب