نویسنده = همایون خزعلی
تعداد مقالات: 4
2. اثر تزریق درون بطن مغزی نوروپپتید گالانین بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-44

ملیحه طالب الحسینی؛ همایون خزعلی


3. نقش گرلین و گیرنده گرلین تخمدان در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-91

معصومه معتمدی جویباری؛ همایون خزعلی


4. بررسی اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش های صحرایی(Rattus norvegicus) آندروژنه شده در روز سوم تولد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

علی خراسانی؛ رضا فرتوت زاده؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی