نویسنده = منصوره ملکیان
فراوانی و شدت خسارت گوشت خواران به دامداران روستایی در شرق استان اصفهان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-44

مکرمه بهمنش؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران اصفهانی؛ محمود رضا همامی؛ محسن احمدی


پهنه‌بندی احتمال خشک شدن جنگل‌های استان لرستان با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 495-502

امید قدیریان؛ محمود رضا همامی؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ منصوره ملکیان


بررسی ویژگی های ریخت شناسی سمندر لرستانی (Neurergus Kaiseri) در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 145-150

هادی خوشنام وند؛ منصوره ملکیان؛ یزدان کیوانی؛ محسن امیری؛ فروغ گودرزی


ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 41-48

نعیم کاوه؛ منصوره ملکیان؛ رویا آداودی


بررسی تجمع زیستی جیوه در پرندگان آبزی و غیرآبزی در استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 103-111

زهرا حسین پورمحمدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ نورالله میرغفاری