نویسنده = مرتضی نادری
1. رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-70

سمیرا غفاری پور؛ مرتضی نادری؛ برهان ریاضی؛ حمیدرضا رضایی


2. بوم شناسی و زیست شناسی جوجه آوری سار صورتی (Sturnus roseus Linnaeus, 1758) در اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-94

یوسف مهدی زاده؛ مرتضی نادری؛ محمد کابلی


3. برخی ویژگی های زیستی کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ای (Larus melanocephalus) در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-86

مرتضی نادری؛ محمد احمدی؛ مستوره دارابی