نویسنده = محمد ولایت زاده
مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب درعضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در بنادر صیادی بوشهر و بندرامام خمینی، خلیج فارس

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 233-240

ثمین محجوب؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده


بررسی تجمع فلزات سنگین مس، آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 287-293

میثاق طبیب زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


بررسی تنوع گونه ای شکم پایان سواحل شمالی خلیج فارس (استان بوشهر)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 15-24

محمد ولایت زاده؛ هدی محاب؛ محسن حسینی