نویسنده = نرگس مورکی
اثر اسانس مرزه (Satureja hortensis) بر ماندگاری فیله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در سردخانه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-190

10.22034/aej.2020.105136

زهرا عیسی ملکی؛ نرگس مورکی؛ ژاله خوشخو؛ سهراب معینی


بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات آب های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 369-380

نرگس مورکی؛ بابک مقدسی؛ رضا نهاوندی


اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد سوروم (Heros severus)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 211-220

نیلوفر فلک زاده؛ نرگس مورکی؛ امیرعلی انوار؛ شاپور کاکولکی