نویسنده = هادی پورباقر
بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 229-236

مریم نصراله پورمقدم؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


بهینه سازی دستورالعمل رنگ آمیزی ماهیان خاویاری جهت مطالعات اسکلتی در مراحل مختلف رشدی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-9

رضا عسگری؛ سهیل ایگدری؛ غلامرضا رفیعی؛ ناصر آق؛ هادی پورباقر؛ حمید اسحق زاده