نویسنده = سهیل ایگدری
بررسی آرایه شناسی جنس Paraschistura (در جنوب ایران) با استفاده از توالی ژن میتوکندریایی (COI)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 305-312

منا مقدم؛ محمدرضا رحمانی؛ سهیل ایگدری؛ سمیرا کیانی هرچگانی


بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-42

ندا بهداروند؛ حمیدرضا رضایی؛ سهیل ایگدری؛ فرزانه قنبری؛ محمد نصرتی؛ بهاره شهریاری


بررسی خصوصیات زیستگاهی سیاه ماهی(Capoeta capoeta gracilis (Keyserling,1861 در رودخانه کلارود واقع در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 141-146

نرگس رستمیان؛ سهیل ایگدری؛ صابر وطن دوست؛ حلیمه سالار


توصیف ساختار استخوانی سیاه ماهی مرکزی (1877 Kessler, Capoeta buhsei) از حوضه دریاچه نمک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-208

علیرضا سیفی؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی


بررسی ویژگی‌های زیستگاهی ماهی Barbus lacerta (Heckel 1843) در رودخانه طالقان، حوزه سفیدرود

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 183-190

مرضیه وردی‌پور؛ سهیل ایگدری؛ بهمن شمس اسفندآباد


بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 229-236

مریم نصراله پورمقدم؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 97-104

درناز صالحی نیا؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه


مطالعه ارتباط طول بدن گونه سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis, Keyserling) و فاکتورهای زیستگاهی انتخابی در رودخانه طالقان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 105-112

نرگس زارعی؛ سهیل ایگدری؛ مظاهر زمانی فرادنبه؛ مرتضی نادری


مقایسه ویژگی های شکل بدن جمعیت های سس ماهی کورا (Barbus lacerta, Heckel 1834) در سه حوضه خزر، دجله و ارومیه با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 143-150

عاطفه جمالی آشتیانی؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه


انعطاف پذیری ریختی وابسته به زیستگاه در جمعیت های ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) حوزه دریای خزر

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 75-81

اسماعیل اسماعیل زادگان؛ سهیل ایگدری؛ عارف پیربیگی؛ شیوا ندائی