نویسنده = حسین خارا
تأثیر دفعات غذادهی و شوری بر فاکتورهای خونی، ایمنی و شاخص های استرس بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 179-190

10.22034/AEJ.2021.294948.2581

سیده مریم احمدی؛ حبیب وهابزاده؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد صیادبورانی


ارزیابی تنش اکسیژنی روی آسیب های بافت آبشش و طحال بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 229-240

10.22034/aej.2020.115600

شقایق رضاخانی؛ فلورا محمدی زاده؛ حسین خارا؛ امیرهوشنگ بحری؛ محدثه احمدنژاد


تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)

دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 59-66

حدیثه دادرس؛ مهری زحمتکش؛ حسین خارا؛ شهروز برادران نویری؛ شعبانعلی نظامی بلوچی