نویسنده = Alireza Soffianian Soffianian
تعداد مقالات: 5
1. تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

آزیتا رضوانی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمود رضا همامی


2. بررسی تغییرات کمی و کیفی زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگل‌های استان لرستان تا سال 2050 بر اساس مدل اقلیمی CCSM4

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-136

امید قدیریان؛ محمود رضا همامی؛ علیرضا سفیانیان


3. پهنه‌بندی احتمال خشک شدن جنگل‌های استان لرستان با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-502

امید قدیریان؛ محمود رضا همامی؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ منصوره ملکیان


5. شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت الویت بندی بهسازی اکولوژیکی (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-16

راضیه دوره گر زواره؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ محمودرضا همامی