کلیدواژه‌ها = اسپیرولینا
تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 171-176

عمار صالحی فارسانی؛ مهدی سلطانی؛ ابولقاسم کمالی؛ مهدی شمسایی مهرجان


تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 25-34

مژده چله‌مال دزفول نژاد؛ مرضیه جهانگیری زاده؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی