کلیدواژه‌ها = همولنف
بررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum cristaefolium بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های گوارشی میگوی وانامی (Penaeus vannamei)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 423-430

10.22034/aej.2021.134463

سعید تمدنی جهرمی؛ سجاد پورمظفر؛ محسن گذری؛ حسین رامشی؛ احمدرضا جبله


ارزیابی خصوصیات ضدباکتریایی همولنف دوکفه‌ای های Cerastoderma و Didacna سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 369-374

10.22034/aej.2020.105614

محدثه صلواتی خوشقلب؛ اعظم مشفق؛ محبوبه سترکی


تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 279-286

محمد نیرومند؛ آرش اکبرزاده؛ عیسی ابراهیمی؛ سیدعلیرضا سبحانی؛ اردشیر شیخ احمدی