کلیدواژه‌ها = گرگانرود
بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه ( 1863 ,Alburnoides eichwaldii (De Filippii در رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 137-144

آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش گلزاریان پور؛ ارسلان بهلکه


تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 57-62

حسین باقری؛ ساسان علی نژاد؛ کاظم درویش بسطامی؛ ترانه شارمد؛ زهرا باقری