کلیدواژه‌ها = ماهی کپور معمولی
تأثیر پیش تیمار پلی فنول برشاخص های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 305-314

10.22034/aej.2020.119618

وجیهه نوری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سیدحسین حسینی فر؛ طاهره باقری؛ سید رضا خالقی


مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-212

امین فرحی؛ محمد سوداگر؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمد مازندرانی؛ شهرام دادگر؛ سید مهدی اجاق