کلیدواژه‌ها = شاخص گنادوسوماتیک
رابطه طول– وزن و برخی از ویژگی های زیست شناختی لای ماهی Tinca tinca (Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 299-306

10.22034/aej.2020.128673

نیلوفر رجب زاده استادکلایه؛ جاوید ایمانپورنمین؛ مسعود ستاری


الگوی رشد و برخی از ویژگی های زیست شناختی ماش ماهی (1785 Linnaeus) Leuciscus aspius در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 425-434

10.22034/aej.2020.132195

سمیرا آزادی؛ مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ شیما بخشعلی زاده


مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 189-196

محمد عطانیا؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ضیاء کردجزی


بررسی زیست شناسی تولیدمثلی ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در شمال غرب خلیج فارس (استان خوزستان)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 271-278

سیده زهرا معصومی زاده؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی