کلیدواژه‌ها = انگل
آلودگی لوله گوارش میگوی سفید هندی مولد (Penaeus indicus) به نماتود در منطقه جاسک

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 35-42

فخرالسادات رضایی مهریزی؛ بابا مخیر؛ عبدالرحیم وثوقی؛ غلامعباس زرشناس