کلیدواژه‌ها = بوشهر
بررسی نواحی مختلف بین جزر و مدی بستر سنگی بر اساس الگوی پراکنش ماکروبنتوزها در استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 457-464

10.22034/aej.2021.134603

نسرین عزیزی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علی رضا ساری؛ پروین فرشچی؛ رضوان موسوی ندوشن


بررسی ترکیب و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در آب های ساحلی استان بوشهر خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 345-352

10.22034/aej.2020.120268

فاطمه خاکسار؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ آریا اشجع اردلان


بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی، CPUE و CPUA در ترال میگو در آب های بوشهر، شمال خلیج فارس

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 353-360

10.22034/aej.2020.105576

شکراله فرخ بین؛ احسان کامرانی؛ سعید گرگین؛ ابوالفضل ناجی


تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 305-312

نرجس اکاتی؛ ملیحه امینی؛ هانا اعتمادی