کلیدواژه‌ها = گرلین
اثرات تزریق داخل بطن سوم مغزی گرلین بر بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش های صحرایی ماده آندروژنه

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 73-78

زهرا عالیشاه آرات بنی؛ ملیحه سلیمی بنی؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی


نقش گرلین و گیرنده گرلین تخمدان در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 85-91

معصومه معتمدی جویباری؛ همایون خزعلی


بررسی اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش های صحرایی(Rattus norvegicus) آندروژنه شده در روز سوم تولد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-9

علی خراسانی؛ رضا فرتوت زاده؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی