کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدان
تأثیر آنتی اکسیدان ها بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت ورزشی در اسبچه خزر

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 43-50

انسیه فتحی زاده؛ محسن احمدی نژاد؛ سیروس اشیدری