کلیدواژه‌ها = بابلرود
بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه بابلرود

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 209-219

پردیس پهلوانی؛ صابر وطن دوست؛ رسول قربانی


انعطاف پذیری ریختی وابسته به زیستگاه در جمعیت های ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) حوزه دریای خزر

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 75-81

اسماعیل اسماعیل زادگان؛ سهیل ایگدری؛ عارف پیربیگی؛ شیوا ندائی


اثرات احداث سد البرز در رودخانه بابلرود بر برخی از خصوصیات زیست شناختی ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 7-20

حجت الله بی نیاز؛ صابر وطن دوست؛ مجتبی کشاورز؛ سید مرتضی ابراهیم زاده؛ آرش جولاده