کلیدواژه‌ها = جلبک اسپیرولینا
ترکیب شیمیایی پودر ریز جلبک اسپیرولینا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 55-60

منصوره قائنی؛ محمد متین فر؛ لاله رومیانی؛ نسرین چوبکار