کلیدواژه‌ها = کلروفیل A
تاثیرفلزات سنگین ( کادمیوم و سرب) بر رشد، محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین ریزجلبک Isochrysis galbana

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 367-376

10.22034/aej.2021.295825.2588

زهره برخورداری احمدی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ مرتضی یوسف زادی


برآورد غلظت کلروفیل A با استفاده از سنجش از دور و اندازه گیری میدانی در تالاب چغاخور

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 475-486

10.22034/aej.2020.121648

مهسا کنارکوهی؛ مژگان احمدی ندوشن؛ محمد هادی ابوالحسنی


بررسی نوسانات میزان مواد مغذی و کلروفیل a در آب‌های ساحلی بوشهر تا دلوار

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 419-426

10.22034/aej.2020.107612

سهیلا امیدی؛ محسن نوری نژاد؛ عبدالرسول مرزبانی؛ عبدالرسول اسماعیلی؛ علی کاویانی