کلیدواژه‌ها = گاو هلشتاین
بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 29-32

فاطمه دشت بین؛ احمد زارع شحنه؛ عباس جهان بخشی؛ سیدمرتضی میرترابی